Bestuursraad

Bestuursraad


Wij zijn een door de overheid erkende gemeente waardoor wij verplicht zijn een bestuursraad te hebben.

Deze bestuursraad is verantwoordelijk voor het materiele gebeuren van de kerk: ze beheert zowel de onroerende als de roerende goederen, en is tevens het contactorgaan met de overheid.

Ze bestaat uit zes personen, en komt zoals wettelijk is voorgeschreven, één maal per kwartaal samen.


De gebouwen die in ons bezit zijn, of die we in bruikleen hebben, dienen goed te worden onderhouden. Dit vereist naast praktische opvolging de zorg voor het beschikbaar zijn van de nodige budgetten, en overleg met het Stadsbestuur.

De dagelijkse uitgaven, nodig voor het functioneren van de eredienst, de onkosten van de predikant, tot de koffie…. moeten worden geregeld. Maar ook de opbrengst van de collectes moet regelmatig naar de bank.

Uiteraard is er een uitgebreide boekhouding, die jaarlijks wordt gecontroleerd door de voltallige bestuursraad.


De overheidserkenning impliceert dat wij een subsidie van de stad krijgen om onze tekorten te kunnen dekken. Immers, het gehele kerkelijke gebeuren kost veel meer dan dat wij met onze collectes, giften en vrijwillige bijdragen opbrengen.

Onze kerk neemt ook verantwoordelijkheid naar buiten. Zo geven wij, naast de projecten van de diaconie, financiële hulp zoals aan de zending, Faculteit, Vlaams Bijbelgenootschap, en het solidariteitsfonds van de kerk.

Daarnaast betalen wij ons deel aan de centrale kas van de V.P.K.B. en aan het district.


Om in orde te zijn voor het verkrijgen van de subsidies is een uitgebreide administratie nodig. Het Stadsbestuur en het West-Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur krijgen de verslagen van de vergaderingen, naast de jaarlijks op te stellen begroting, begrotingswijziging en jaarrekening, en de zesjaarlijkse meerjarenplanning.


De bestuursraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter : Dhr. J. Clarisse

Secretaris : Dhr. A .Deceuninck

Penningmeester : Dhr. L. Holleman

Lid : Mevr. A. Burkina

Lid : Ds. J. de Prenter

Lid : Dhr. W. ten Kate Om de nodige praktische en administratieve zaken te regelen met de Anglicaanse Kerk, waarmee wij het kerkgebouw delen, is er een werkgroep bestaande uit  de heren Deceuninck en Ten Kate.